Odtlačok

ROTHENBERGER Tools GmbH

Industriestrasse 7 D-65779 Kelkheim / Nemecko

Telefón: +49 (0) 61 95 / 800 - 1 Fax: +49 (0) 6195 / 800 - 3500

Pošta: info(at)rothenberger.com

UST-IdNR.: DE 18 87 08 096 Daňové číslo: 043 225 73606

Registračný súd Königstein / Taunus HRB 2732

**Vedúci riaditelia Dr. Christian Heine, Christian Diehl, Thomas Bamberger

Zodpovednosť za obsah: Andreas Pahlke

Zodpovednosť za obsah

Spoločnosť ROTHENBERGER poskytuje informácie na tejto webovej stránke ako všeobecné informácie o spoločnostiach skupiny ROTHENBERGER a ich výrobkoch. Poskytnuté informácie boli starostlivo skontrolované. Spoločnosť ROTHENBERGER však nemôže zaručiť správnosť, úplnosť, kvalitu alebo aktuálnosť poskytnutých informácií.

Spoločnosť ROTHENBERGER si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, doplniť alebo vymazať obsah tejto webovej stránky bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodu. Zodpovednosť za možné dôsledky takýchto úprav je vylúčená.

Zodpovednosť za odkazy

Uvedené externé odkazy vedú na obsah externých poskytovateľov. Za tento obsah je zodpovedný výlučne príslušný poskytovateľ. Spoločnosť ROTHENBERGER nenesie žiadnu zodpovednosť za správnosť alebo zákonnosť obsahu takýchto webových stránok. Zodpovednosť za prístup na prepojené webové stránky tretích strán nesie výlučne návštevník webovej stránky. Ak sa zistí porušenie zákona, tieto odkazy budú okamžite odstránené.

autorské práva/práva na využívanie

Publikácie na týchto stránkach - informácie, texty, obrázky, fotografie, zvukové dokumenty a videosekvencie, návrhy, grafika, logá, symboly, názvy, označenia produktov, firiem a spoločností atď. - sú predmetom autorských práv a v niektorých prípadoch aj práv duševného vlastníctva. - podliehajú autorskému právu a v niektorých prípadoch aj právu o ochranných známkach a dizajnoch. Táto webová stránka neposkytuje žiadnu licenciu na používanie duševného vlastníctva spoločností skupiny ROTHENBERGER. Neoprávnené používanie, rozmnožovanie alebo odovzdávanie jednotlivých obsahov alebo celých stránok sa bude stíhať podľa trestného aj občianskeho práva. V takom prípade je podľa nemeckého občianskeho práva možné len súdne opatrenie a náhrada škody, odovzdanie alebo zničenie rozmnožovacích zariadení, ako aj verejné vyhlásenie rozsudku. Nároky na súdny príkaz súd zabezpečuje poriadkovou pokutou až do výšky 250 000,00 eur alebo poriadkovým trestom odňatia slobody až na šesť mesiacov. V prípade trestného stíhania môže byť v jednotlivých prípadoch uložený trest odňatia slobody až do výšky 5 rokov.

Príspevky tretích strán sú takto označené. Rozmnožovanie, spracovanie a akýkoľvek druh využitia nad rámec autorského zákona si vyžaduje súhlas spoločnosti ROTHENBERGER alebo príslušného autora.

**Ochrana údajov

Pokiaľ ide o ochranu údajov, prečítajte si naše samostatné informácie o ochrane údajov.