Všeobecné podmienky pre vývoz tovaru (AExB)

§ 1 Všeobecné ustanovenia

(1) tieto všeobecné vývozné podmienky (AExB) sa uplatňujú na všetky obchodné transakcie medzi kupujúcim a ROTHENBERGER, pokiaľ ide o podobné alebo súvisiace transakcie/obchodné rokovania. Všeobecné obchodné podmienky kupujúceho nie sú akceptované a uplatňujú sa len vtedy a v rozsahu, v akom boli výslovne dohodnuté písomne v osobitných prípadoch.

(2) Ak sa tieto AExB vzťahujú na konkrétnu zákazku, zmeny alebo odchýlky od nich musia byť dohodnuté písomne.

§ 2 vymedzenie pojmov

V týchto AExB majú tieto pojmy význam, ktorý im je pridelený:

"zmluva" znamená písomnú dohodu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa plnenia tovarov a služieb a všetkých dodatkov vrátane dohodnutých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a dodatkov k uvedeným dokumentom;

"zmluvná cena" znamená platbu, ktorá sa má vykonať pre tovary a služby;

"hrubá nedbanlivosť" znamená úkon alebo opomenutie, ktoré znamená buď nezaplatenie náležitý ohľad na vážne následky, ktoré by mohol mať svedomický zmluvný partner za normálnych okolností predpokladať, alebo úmyselné nerešpektovanie dôsledkov takéhoto úkonu alebo vynechanie

"písomne" znamená oznámenie podľa dokumentu podpísaného stranami alebo listom alebo faxom, elektronickou poštou a inými prostriedkami, ktoré sú dohodnuté zmluvnými stranami;

"tovar" znamená akékoľvek strojové zariadenia, prístroje, materiály a predmety, ktoré má ROTHENBERGER dodať na základe zmluvy;

"miesto" znamená miesto, kde sa má tovar postaviť, vrátane tej istej časti okolia, ktorá je nevyhnutná na vykladanie, uskladnenie a vnútornú prepravu tovaru a zariadenia na erekciu

§ 3 informácie o produkte, nezverejnenie, vlastníctvo dokumentov

(1) všetky informácie a údaje obsiahnuté vo všeobecnej dokumentácii k výrobku a cenníkoch, či už elektronicky alebo v akejkoľvek inej forme, sú záväzné len v rozsahu, v akom sú odkazom výslovne uvedené v zmluve.

(2) všetky výkresy a technická dokumentácia, ktoré sa týkajú tovaru predloženého jednou stranou na druhú pred alebo po vytvorení zmluvy, zostávajú majetkom predkladajúcej strany.

(3) výkresy, technické dokumenty alebo iné technické informácie, ktoré obdrží kupujúci, sa bez súhlasu ROTHENBERGER nesmú používať na žiadny iný účel, než na ktorý boli poskytnuté. Kupujúci dodržiava utajenie, pokiaľ ide o akékoľvek informácie, vrátane know-how, dokumentov, plánov, výkresov atď. získal znalosti prostredníctvom práce s ROTHENBERGER. Nesmú byť bez súhlasu ROTHENBERGER inak použité alebo kopírované, reprodukované, prenášané alebo oznámené tretej strane.

(4) Ak kupujúci koná v rozpore s touto povinnosťou zachovávať mlčanlivosť, ROTHENBERGER má právo požadovať likvidované škody vo výške €50,000 za každé samostatné porušenie.

(5) ROTHENBERGER poskytne kupujúcemu dokumentáciu a informácie, ktoré sú potrebné na to, aby kupujúci mohol prevádzkovať diela. ROTHENBERGER nie je povinný poskytovať žiadne výrobné výkresy pre tovary alebo náhradné diely.

§ 4 ceny a platby

(1) ceny sú platné pre dodanie ex works exkluzívne DPH. Ak je to potrebné, prepravné a manipulačné náklady, ktoré budú účtované oddelene.

(2) Zmluvné strany sa dohodli na týchto platobných podmienkach: priamo bez zľavy.

(3) ROTHENBERGER účtuje sumu 40 EUR za administratívne náklady pre všetky objednávky s hodnotou nižšou ako 500 EUR netto.

(4) ROTHENBERGER účtuje sumu 25 EUR na administratívne náklady pre všetky objednávky náhradných dielov s hodnotou nižšou ako 100 EUR netto.

(5) v prípade omeškania platby má ROTHENBERGER právo účtovať úroky za meškanie vo výške 5 percentuálnych bodov nad základnou mierou požičiavania Deutsche Bundesbank, počnúc dňom, kedy bola platba splatná.

§ 5 dodacie a dodacie lehoty

1. dodanie musí byť ex works (EXW Incoterms 2010). Miesto dodania je príslušný sklad ROTHENBERGER.

(2) začiatok dodacích lehôt, ktoré uvádza ROTHENBERGER, predpokladá, že kupujúci je správne a včas v súlade s jeho povinnosťami.

(3) v prípade zlyhania prijatia (ak je dohodnuté) alebo akéhokoľvek iného zavinenia kupujúceho jeho povinnosti spolupracovať, ROTHENBERGER je oprávnený žiadať náhradu škody vrátane všetkých nevyhnutných dodatočných výdavkov. ROTHENBERGER si vyhradzuje právo uplatniť ďalšie nároky.

(4) v prípade neplnenia (ak sa dohodne), akékoľvek riziko straty alebo poškodenia tovaru prejde kupujúcemu na začiatku meškania.

(5) ROTHENBERGER je oslobodený od povinnosti vykonávať, ale za akúkoľvek činnosť práva (právne prekážky, ako sú Embargos, vývozné obmedzenia, atď.), ako aj z dôvodov vyššej moci.

(6) Ak kupujúci plánuje ďalší predaj tovaru, kupujúci sa zaväzuje dodržiavať zákonné vývozné obmedzenia a akékoľvek iné stanovené ustanovenie, napríklad ako zákon o kontrole vojenských zbraní a zákon o vývoze, ako aj medzinárodné obchodné obmedzenia , bojkotov a sankcií OSN. Ak kupujúci koná v rozpore s takýmto ustanovením, je povinný odškodniť dodávateľa proti všetkým občianskoprávne sankciám a správnym pokutám, ako aj iným pokutám.

§ 6 zmeny, odchýlky; riziko verejného obstarávania/cvičenia

(1) ROTHENBERGER je oprávnený vykonávať nepodstatné úpravy materiálu a výkladu, pokiaľ tieto úpravy nie sú dôsledkom dohodnutej ceny, kvality, funkčnej spôsobilosti alebo efektívnosti.

(2) v žiadnom prípade ROTHENBERGER nepreberá riziko verejného obstarávania (riziko uplatnenia).

§ 7 prenos rizika

Riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza na kupujúceho, keď ROTHENBERGER umiestni tovar k dispozícii kupujúcemu podľa EXW INCOTERMS 2010.

§ 8 kupujúci je predvolený

(1) Ak kupujúci predpokladá, že nebude schopný vykonávať svoje povinnosti potrebné na dodanie tovaru ROTHENBERGER, vrátane všetkých prípravných prác a zabezpečiť, aby bol ROTHENBERGER informovaný o všetkých relevantných nariadeniach a zákonoch, bezodkladne upovedomí ROTHENBERGER písomne, pričom uvedie dôvod a čas, kedy bude schopný splniť svoje povinnosti.

(2) Ak kupujúci nesplní správne a v náležitom čase svoje povinnosti potrebné na dodanie tovaru, akýkoľvek stanovený dátum viazania ROTHENBERGER, stráca svoj záväzný charakter. V tomto prípade môže ROTHENBERGER úplne alebo čiastočne pozastaviť plnenie zmluvy a písomne požiadať kupujúceho, aby napravil v rámci konečného primeraného PE-riod. ROTHENBERGER zariadi uskladnenie tovaru na riziko a náklady kupujúceho.

(3) Ak je výkon oneskorený omeškaním kupujúceho, napriek tomu zaplatí akúkoľvek časť zmluvnej ceny, ktorá, ale za takéto omeškanie, sa stala splatnosťou. Kupujúci uhradí ROTHENBERGER akékoľvek náklady, ktoré ROTHENBERGER odôvodnene vynaložila v dôsledku pred uvedenými opatreniami.

(4) Ak kupujúci nesplní a napravil jeho zlyhanie v lehote stanovenej ROTHEN-BERGER podľa § 8 oddielu 2, ROTHENBERGER môže písomne vypovedať zmluvu. ROTHENBERGER má potom nárok na odškodnenie za utrpenú škodu z dôvodu neplnenia kupujúceho.

(5) uskladnenie dodaného tovaru v priestoroch kupujúceho je na vlastné riziko kupujúceho. Tovar dodaný spoločnosťou ROTHENBERGER sa nesmie skladovať vonku, a to ani v prípade, že kryty, škatule atď., sú umiestnené nad tovarom na ochranu. V prípade vonkajšieho skladovania ROTHENBERGER zodpovednosť za vady je vylúčená.

§ 9 zachovanie titulu

(1) všetok tovar predaný kupujúcemu zostáva majetkom ROTHENBERGER až do zaplatenia v plnej výške, vrátane platby za dodávku tovaru a podielov na oneskorenú platbu, v rozsahu, v akom je takéto ponechanie titulu platné podľa uplatniteľného práva.

(2) kupujúci na žiadosť ROTHENBERGER Assist ROTHENBERGER pri prijímaní všetkých opatrení potrebných na ochranu názvu ROTHENBERGER na tovar v príslušnej krajine.

(3) ponechanie titulu nemá vplyv na prenos rizika podľa § 7.

§ 10 zodpovednosť za vady; Záruka

(1) podľa ustanovení tohto § 10 ROTHENBERGER musí napraviť akúkoľvek vadu alebo nesúlad tovaru vyplývajúceho z chybného dizajnu, materiálov alebo spracovania. V žiadnom prípade ROTHENBERGER nepreberá záruku za vlastnosti a podmienky.

(2) zodpovednosť spoločnosti ROTHENBERGER je obmedzená na vady prác, ktoré sa objavujú v lehote 12 mesiacov s každodenným použitím na 1 posun (8 hodín) od prevodu rizika alebo prevzatia tovaru. Ak denné použitie prekročí dohodnuté použitie, táto záručná lehota sa úmerne zníži. Ak sa prevzatie oneskorilo z dôvodov, za ktoré je kupujúci zodpovedný, zodpovednosť spoločnosti ROTHENBERGER za vady sa nesmie predĺžiť po uplynutí 18 mesiacov od doručenia. Miesto doplnkového výkonu je miesto ROTHENBERGER v Kelkheim.

(3) kupujúci bez zbytočného odkladu upovedomí ROTHENBERGER písomne, opisujúc vadu, o každej chybe, ktorá sa objaví. Takéto oznámenie sa nesmie za žiadnych okolností podať neskôr ako 2 týždne po uplynutí lehoty uvedenej v § 10 sekty 2. Ak kupujúci neoznámi ROTHENBERGER písomne vady v lehote stanovenej v tejto klauzule, stráca svoje právo na nápravu vady.

(4) uplynutie lehoty uvedenej v § 10 oddiele 2 sa pozastaví s výskytom vady a pokračuje s uskutočnenom opravným prostriedkom vady.

(5) za predpokladu, že vada môže spôsobiť vážne škody, kupujúci bezodkladne informuje ROTHENBERGER písomne. Kupujúci znáša riziko poškodenia vyplývajúce z jeho neúspechu, aby to oznámilo.

(6) po obdržaní oznámenia ROTHENBERGER nápravu vady bez zbytočného odkladu na vlastné náklady. Za predpokladu, že očakávané náklady pre ROTHENBERGER na nápravu vady sú neprimerane vysoké, ROTHENBERGER môže prideliť tretej strane na nápravu vady. Kupujúci po konzultácii s ROTHENBERGER napravuje drobné vady.

(8) podmienka precedensu spoločnosti ROTHENBERGER je pravidelná, správna a overiteľne odborne vykonávaná údržba, použitie ROTHENBERGER materiálov a opotrebovania a náhradných dielov, ako aj vhodné uskladnenie tovaru podľa aktuálneho pokyny na uchovávanie ROTHENBERGER. Žiadna náprava vady sa nepovažuje za potvrdenie.

(9) Ak kupujúci poskytol takéto oznámenie a ako je uvedené v § 10 oddiele 3, nie je nájdená žiadna vada, pre ktorú ROTHENBERGER zodpovedá, ROTHENBERGER má nárok na odškodnenie za všetky náklady vzniknuté v dôsledku tohto oznámenia.

(10) opotrebovanie a odtrhnutie dielov je vylúčené zo zodpovednosti.

(11) miesto plnenia povinností vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady je miesto dodania podľa § 5 (1).

§ 11 obmedzenie zodpovednosti

(1) ROTHENBERGER nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody na majetku spôsobené tovarom po súťaži a zatiaľ čo v držbe kupujúceho z nedbanlivosti. Ani ROTHENBERGER nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody na výrobkoch vyrobených kupujúcim alebo na výrobky, ktorých výrobky kupujúceho tvoria časť z dôvodu nedbanlivosti.

(2) Ak ROTHENBERGER spôsobí zodpovednosť voči akejkoľvek tretej strane za takúto škodu na majetku, ako je opísané predtým, kupujúci odškodní, obhajovať a držať ROTHENBERGER neškodný.

(3) Toto obmedzenie zodpovednosti sa ani vzťahuje na škody spôsobené hrubou nedbalosťou alebo úmyslom, ani s akoukoľvek zodpovednosťou za výrobok (Produkthaftung).

§ 12 povinnosť spätného odvrátenia a likvidácia odpadu

(1) Pokiaľ ide o nové elektrické a elektronické zariadenia, na ktoré sa vzťahuje smernica o OEEZ (2002/96/EÚ), uvedie sa do obehu po 13.08.2005, kupujúci je zodpovedný za likvidáciu odpadu podľa ustanovení zákona.

(2) to isté platí pre elektrické a elektronické zariadenia uvedené do obehu ako nové zariadenie pred 13.08.2005.

§ 13 softvér

Pokiaľ ide o počítačový softvér, ktorý je súčasťou dodávky, je kupujúci oprávnený nepoužívať výlučne softvér a dokumentáciu s určeným tovarom/dodacia položka. ROTHENBERGER si vyhradzuje všetky ostatné práva týkajúce sa softvéru, dokumentácie a kópií. Kupujúci nemá nárok na sublicenciu. Kupujúci nie je oprávnený duplikovať, reprodukovať, upravovať softvér ani meniť alebo odstraňovať údaje výrobcu a upozornenie o autorských právach.

§ 14 spory; Rozhodné právo

(1) akýkoľvek spor, spor, otázka alebo výklad, ktorý vznikne v súvislosti s alebo v súvislosti so zmluvou alebo obchodným vzťahom medzi ROTHENBERGER a kupujúcim, musí byť predložený, určený a vyrovnaný príslušným príslušný súd vo Frankfurte, Nemecko. Strany týmto predkladajú právomoc a miesto konania ktoréhokoľvek takéhoto súdu.

(2) všetky obchodné transakcie alebo zmluvy medzi ROTHENBERGER a kupujúcim sa riadia zákonmi Nemecka s výnimkou uplatnenia CISG.

§ 15 doložka o oddeliteľnosti

Ak sa ktorýkoľvek z ustanovení týchto všeobecných podmienok stane neplatným alebo neplatný, nemá to žiadny vplyv na ostatné ustanovenia. Strany sú povinné nahradiť neplatné ustanovenie dohodou, ktorá prichádza čo najbližšie k pôvodnému účelu podnikania.

PDF na stiahnutie

Zákaznícka služba

Vodná 1/2 
945 01 
Komárno

Obchodný zástupca:

Miroslav Májek
Tel: +421 910 909 081
miroslav.majek@rothenberger.com


Objednávky a fakturácia:

Zoltán Heim
Tel: +36 1 347 5043
zoltan.heim@rothenberger.com

Napíšte nám
Jot nás poznámku a my sa vrátim k vám čo najrýchlejšie.
Zadajte prosím nižšie uvedené písmená
LocatorPlaceholder