Predajné a dodacie podmienky

1.    Rozsah platnosti

1. Tieto VOP platia výhradne pre podniky, právnické osoby a združenia súkromných osôb. Protichodné alebo odlišnej podmienky objednávateľa budú akceptované iba v prípade, keď s tým firma ROTHENBERGER GmbH (ďalej len ROTHENBERGER) výslovne a písomne súhlasí.

2. TVšetky dodávky od firmy ROTHENBERGER sú realizované výhradne na základe týchto VOP. VOP platia aj pre všetky budúce obchody s objednávateľom, ak ide o právne obchody príbuzného druhu alebo o také právne obchody, ktoré súvisia s predchádzajúcimi obchodmi.

 

2.    Ceny, platby a SEPA dlhopis

1. Ak to nie je dohodnuté inak, platia ceny EXW (INCOTERMS 2010), bez obalu, dopravy, poštovného, cla, prirážok, poistenia atď. plus DPH. Tieto náklady sa počítajú zvlášť.

2. Zaplatenie za dodávky tovaru, ak platba nie je individuálne dohodnutá, musí byť vykonané najneskôr do 30 dní odo dňa vystavenia faktúry na jeden z účtov uvedených na druhej strane. Pri platbe do 10 dní bude objednávateľovi v prípade, že s platbou za tovar nie je v omeškaní, poskytnutá zľava 2 %. Hlavnou podmienkou je deň pripísania na účet firmy ROTHENBERGER.

3. V prípade omeškania zákazníka s platbou si firma ROTHENBERGER vyhradzuje právo na uplatnenie skutočnej škody spôsobenej meškaním a požaduje aspoň zákonom stanovené úroky z omeškania.

4. S výnimkou prípadov v zmluve za pevnú cenu sa zmluvné strany zaväzujú, že dohodnú vhodnú úpravu ceny v súlade so zásadami dobrej viery, ak v dlhšie platnej zmluve minimálne štyri mesiace po jej uzavretí preukázateľne a v značnom rozsahu (viac ako 5 %) vzniknú náklady ohľadne zákazky pre firmu ROTHENBERGER z dôvodov, ktoré firma ROTHENBERGER nezapríčinila, napr. zvýšené ceny surovín alebo energií.

5. V prípade, že objednávateľ je v omeškaní s platením alebo sú známe okolnosti, ktoré vyvolávajú odôvodnené pochybnosti o platobnej schopnosti objednávateľa, avšak zároveň aj také skutočnosti, ktoré boli známe pri uzatváraní zmluvy, ale firma ROTHENBERGER ich nepoznala alebo jej nemuseli byť známe, tak je firma ROTHENBERGER oprávnená zastaviť ďalšiu prácu na prebiehajúcich zákazkách alebo dodávky a požadovať za ešte chýbajúce dodávky zálohy alebo poskytnutie zábezpeky. Po neúspešnom uplynutí primeranej dodatočnej lehoty pre poskytnutie takejto zábezpeky je firma ROTHENBERGER oprávnená – bez ohľadu na ďalšie zákonné práva – odstúpiť od zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje, že firme ROTHENBERGER nahradí všetky škody, ktoré vznikli neplnením zmluvných povinností.

6. Ak bola dohodnutá platba pomocou dlhopisu SEPA a objednávateľ udelí zodpovedajúci mandát SEPA alebo ho udelil, platí nasledovné: Nadchádzajúce inkaso je oznámené firmou ROTHENBERGER spravidla spolu s vystavením faktúry najneskôr do 1 (jedného) kalendárneho dňa pred splatnosťou inkasa vopred (predbežná informácia/„Prenotification“).

 

3.     Započítanie, právo na zadržanie

Práva na započítanie prislúchajú objednávateľovi iba v prípade, ak jeho vzájomné nároky sú právne účinné, nesporné alebo ich firma ROTHENBERGER akceptovala. Okrem toho je oprávnený vykonávať zádržné právo len vtedy, ak je jeho protinárok založený na rovnakom zmluvnom vzťahu.

 

4.     Rozsah dodávky, odchýlka od objednávky, riziko obstarávania

1. Pre rozsah dodávok je smerodajné písomné potvrdenie objednávky od firmy ROTHENBERGER. Čiastkové dodávky sú prípustné a sú uvedené na dodacom liste.

2. Ak sú v objednávke uvedené špeciálne nástroje, je firma ROTHENBERGER oprávnená znížiť alebo zvýšiť bežne objednávané množstvo o až 10 %, minimálne ale o dva kusy. Vypočíta skutočné dodané množstvo.

3. Firma ROTHENBERGER nepreberá žiadne riziko za obstarávanie dodávaných tovarov.

4. Chýbajúce prepravné, ktoré nedlží firma ROTHENBERGER, bude účtované na ťarchu objednávateľa.

 

5.     Doba dodania a poskytovania výkonov

1. Záväzné dodacie lehoty musia byť vyslovene a písomne ako také dohodnuté. Iné, vyslovene ako záväzne nedohodnuté údaje o termínoch sú len nezáväzné alebo približné údaje, ktoré sa bude firma ROTHENBERGER snažiť dodržať.

2. Mimoriadne záväzné dodacie lehoty plynú od dátumu potvrdenia objednávky zo strany ROTHENBERGER, avšak nie predtým, ako sú vyjasnené všetky podrobnosti realizácie dodávky a sú splnené všetky predpoklady, ktoré mal splniť objednávateľ. V prípade, že objednávateľ požaduje zmenu po udelení objednávky a firma ROTHENBERGER so zmenou vyslovene súhlasí, začína plynúť nová dodacia lehota.

3. Za deň dodania sa považuje deň hlásenia pripravenosti na expedíciu. Dodávky pred uplynutím dodacej doby sú povolené.

4. Ak sa vyskytnú udalosti tzv. vyššej moci, tak firma ROTHENBERGER o tom včas a písomne informuje objednávateľa. V tomto prípade sa dodacia lehota predlžuje o dobu trvania prekážky. Vyššia moc zahŕňa pracovné spory, úradné zásahy, nedostatok energie a surovín, nezavinené prevádzkové prekážky ako napr. požiar, poškodenie vodou a škody na stroji a všetky iné prekážky, ktoré pri objektívnom hodnotení nespôsobila firma ROTHENBERGER. Ak je dátum dodania alebo dodacia lehota dohodnutá záväzne a bude prekročená o viac ako dva mesiace z dôvodu rôznych udalostí, tak je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy ohľadom ešte nesplnenej časti zmluvy.

5. V prípad objednávok na odvolanie môže firma ROTHENBERGER od dvoch týždňov po potvrdení objednávky požadovať záväzné pridelenie. Ak objednávateľ nepošle takúto žiadosť v rámci týchto dvoch týždňov alebo sa dostane do omeškania s prijatím, je firma ROTHENBERGER oprávnená stanoviť dvojtýždňovú dodatočnú lehotu a po jej uplynutí je oprávnená odstúpiť od zmluvy a požadovať náhradu škody. Principiálne sa objednané dodávky preberajú do šiestich mesiacov od dátumu potvrdenia objednávky.

6. Ak firma ROTHENBERGER zaviní nedodržanie výnimočne záväzne prisľúbených termínov dodania, má kupujúci nárok na náhradu preukázateľne vzniknutej škody na základe omeškania. Uplatnenie škody z omeškania je ale obmedzené na výšku maximálne 0,5 % hodnoty tovaru, ktorý je v omeškaní, za každý ukončený týždeň omeškania, celkovo ale maximálne do 5 % hodnoty tovaru, ktorý je v omeškaní.

 

6.     Dodanie a prechod rizík

1. Všetky dodávky sú realizované EXW (Incoterms 2010). V dôsledku toho zodpovedá za prepravu/dodanie objednávateľ. Týmto prechádza riziko eventuálnej straty alebo zhoršenia odovzdaním prepravcovi, príp. podniku, ktorý je určený pre realizáciu prepravy, na objednávateľa.

2. Rovnako prechádza riziko náhodnej straty/náhodného zhoršenia odoslaním zásielky k objednávateľovi/opustením závodu/skladu na objednávateľa, keď je tovar posielaný na žiadosť objednávateľa cez firmu ROTHENBERGER. Voľba trasy a dopravného prostriedku zostáva vyhradená pre firmu ROTHENBERGER. Firma ROTHENBERGER je oprávnená, avšak nie povinná, poistiť dodávky v mene a na účet objednávateľa.

3. Ak firma ROTHENBERGER v súlade s § 2 (5) zadrží dodávku objednávateľovi na základe omeškania platby alebo prevzatia alebo z iného dôvodu, za ktorý zodpovedá objednávateľ, tak prechádza riziko náhodnej straty/náhodného poškodenia na objednávateľa najneskôr spolu s oznámením pripravenosti na odoslanie. Ak objednávateľ mešká s prevzatím, je firma ROTHENBERGER okrem toho oprávnená, avšak nie povinná, uskladniť tovar na náklady a riziko objednávateľa.

4. Tovar pripravený na expedíciu musí byť okamžite nahlásený. Firma ROTHENBERGER je v opačnom prípade oprávnená odoslať tovar podľa vlastného výberu alebo na náklady a riziko objednávateľa.

5. Ak sú k dispozícii produkty len v určitej obalovej jednotke, vyhradzuje si firma ROTHENBERGER právo, zaokrúhliť množstvo na najbližší vyšší počet obalovej jednotky alebo pripočítať prirážku vo výške 10 %.

6. Ak je naplánované alebo dohodnuté prevzatie, tak bude vykonané v súlade s dohodami v závode okamžite po nahlásení pripravenosti na odoslanie. Náklady za prevzatie nesie objednávateľ. V prípade, že nepríde k prevzatiu ani po stanovení primeranej lehoty alebo objednávateľ od prevzatia upustí, je firma ROTHENBERGER oprávnená zaslať tovar bez prevzatia alebo ho uschovať na náklady a riziko objednávateľa.

 

7.     Ručenie za nedostatky, náhrada škody

1. Záručná lehota je 12 mesiacov od prechodu rizika. Pre nároky z dôvodu ohrozenia života, zdravia alebo vzniku poranenia platí okrem toho zákonná lehota. Opotrebovávané diely sú vylúčené zo záruky. Ak neexistuje individuálna dohoda, nepreberá firma ROTHENBERGER žiadne záruky za kvalitu. Realizácia opatrení, ktoré boli uplatnené v rámci záruky, sa v žiadnom prípade nepovažuje za akceptovanie.

2. Vrátenie tovaru, ktorý sa nevracia z dôvodu vady tovaru, nie je povolené. Ak by bolo na základe vyslovenej písomnej dohody výnimočne povolené vrátanie, tak bude vystavený dobropis len s odrátaním minimálne 25 % kúpnej ceny. Všetky náklady za spätnú dodávku sú účtované na ťarchu objednávateľa.

3. Zákonná povinnosť okamžitej reklamácie nedostatkov dodaného tovaru je splnená iba v prípade, ak bude reklamácia realizovaná do osem kalendárnych dní od dodania v prípade zrejmých vád alebo do osem kalendárnych dní po zistení skrytých nedostatkov. Pre reklamácie bola dohodnutá písomná forma.

 

8.     Obmedzenie ručenia

1.Ručenie firmy ROTHENBERGER za porušenie povinností z dôvodu miernej nedbanlivosti, ktoré sa nepovažuje za porušenie základných povinností, je vylúčené. Ručenie firmy ROTHENBERGER, ako aj pomocných síl sa v prípade miernej nedbanlivosti obmedzuje na náhradu predpokladanej, typickej okamžitej škody. Vety 1 a 2 sa nevzťahujú na ujmy na živote alebo zdraví, ako ani na výnimočne poskytnuté záruky.

2. Základné alebo hlavné zmluvné povinnosti sú také povinnosti, ktoré chránia základné zmluvné postavenie objednávateľa, ktoré mu bolo poskytnuté na základe obsahu a účelu zmluvy. Hlavné sú také zmluvné povinnosti, ktorých plnenie vôbec umožňuje riadnu realizáciu zmluvy a na dodržiavanie ktorých sa môže objednávateľ vždy spoľahnúť.

3. Toto nemá vplyv na záväzky vyplývajúce zo zodpovednosti za vady výrobku.

4. Nároky zo záruky, ako aj iné zmluvné nároky z dôvodu nedostatku sú premlčané jeden rok po prechode rizika, príp. po zákonom stanovenej dobe premlčania v prípade, že táto uplynie neskôr. To sa nevzťahuje na nároky z dôvodu ujmy na živote, zdraví alebo z dôvodu poranenia.

 

9.     Balenie, norma pre balenie a oslobodenie od ručenia

1. Objednávatelia, ktorý prepravujú obaly pre „nebezpečné tovary“ v zmysle § 2 zákona o preprave nebezpečných tovarov, sú povinní firmu ROTHENBERGER pred udelením zákazky detailne a kompletne informovať o všetkých rizikách, ktoré sú spojené s baleným tovarom. Ak firma ROTHENBERGER podľa § 12 ods. 5 bodu 2 vyššie uvedeného zákona zodpovedá zo zákona za škody, pretože objednávateľ si v dostatočnom rozsahu nesplnil povinnosť informovania, tak je objednávateľ povinný oslobodiť firmu ROTHENBERGER od všetkých nárokov na náhradu škody.

2. S ohľadom na eventuálne vytlačený EAN čiarový kód nepreberá firma ROTHENBERGER žiadnu záruku za kvalitu, čitateľnosť alebo správnosť kódu pri registračných pokladniach.

 

10.     Prenajaté nádoby a palety

1. Ak by firma ROTHENBERGER dodávala objednávateľovi objednaný tovar na euro paletách a/alebo iných vratných obaloch a do siedmych dní od dodania by nebola realizovaná okamžitá výmena, príp. okamžitá spätná zásielka, je firma ROTHENBERGER oprávnená započítať použité palety/obaly k cene podľa aktuálne platného cenníka.

2. V prípade dodávok plynu sú prenechané objednávateľovi nádoby alebo palety len formou prenájmu pre účely dopravy, uskladnenia a na vlastnú spotrebu dodaných plynov. Akékoľvek iné použitie, ako aj postúpenie tretej strane je zakázané. Po vyprázdnení vráti objednávateľ nádoby a palety ihneď na vlastné náklady firme ROTHENBERGER. Objednávateľ zodpovedá za všetky škody, znečistenie a straty požičaných nádob alebo paliet a je povinný okamžite o týchto skutočnostiach informovať firmu ROTHENBERGER.

3. Ak objednávateľ nebude odoberať plyn z nádob, ktoré mu boli prenajaté, dlhšie ako tri mesiace, môže firma ROTHENBERGER ako zábezpeku požadovať sumu vo výške katalógovej ceny za rovnocenné nové nádoby, ktorá je platná v deň odberu plynu. Táto suma je splatná okamžite po prevzatí záväzku. Keď objednávateľ vráti nádobu, pre ktorú poskytol zábezpeku, bude mu vrátená zábezpeka späť po odrátaní nákladov za spracovanie a eventuálnych servisných nákladov. Ak objednávateľ nádobu nevráti, bude zaúčtovaná suma zábezpeky do náhrady škody, ktorá bude od objednávateľa požadovaná. Akýkoľvek zvyšný obsah vo vrátených nádobách nebude zaplatený.

 

11.     Výhrada vlastníckeho práva

1. Firma ROTHENBERGER si vyhradzuje vlastníctvo dodaného tovaru až do úplného splnenia všetkých existujúcich pohľadávok, ktoré vyplývajú z obchodného vzťahu (výhrada pre bežný účet). Spracovanie/opracovanie alebo pretváranie sa vždy realizuje v mene a na objednávku, ale bez záväzkov firmy ROTHENBERGER a bez toho, aby vlastníctvo zaniklo.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že platí aj predĺžená výhrada vlastníckeho práva. Objednávateľ je oprávnený predávať tovar v rámci bežného obchodovania. Iné formy predaja sú zakázané, predovšetkým je zakázaná dohoda o vylúčení postúpenia pohľadávky so zákazníkom, ktoré by mohli znamenať zánik vlastnícka firmy ROTHENBERGER.

3. Všetky pohľadávky, ktoré vznikajú objednávateľovi z používania tovaru s výhradou vlastníctva, odstúpi už teraz firme ROTHENBERGER. Ak sa tovar predáva s cudzími komponentami alebo sa používa ako látka, zahŕňa odstúpenie iba podiel na výnosoch, ktorý zodpovedá podielu spoluvlastníctva.

4. Oprávnenie na ďalší predaj kúpenej veci zaniká, ak objednávateľ zastaví svoju platbu alebo je s platbou v omeškaní. V tomto prípade je firma ROTHENBERGER oprávnená zverejniť odstúpenie a sama pohľadávku vymáhať.

5. Objednávateľ je oprávnený na vymáhanie odstúpenej pohľadávky iba v rámci bežného obchodného styku. Prístup tretej strany k tovaru s výhradou vlastníctva musí byť okamžite nahlásený, ako aj budú znášané náklady za akékoľvek zásahy. Objednávateľ musí poistiť tovar na vlastné náklady v dostatočnom rozsahu, predovšetkým proti krádeži, poškodeniu vodou, zlomeniu, poškodeniu požiarom a proti iným škodám vo výške hodnoty nového tovaru.O tovar s výhradou vlastníckeho práva sa musí riadne starať, predovšetkým musí dbať na pokyny pre údržbu a používanie.

6. Firma ROTHENBERGER sa zaväzuje, že na žiadosť objednávateľa uvoľní zábezpeky vtedy, keď realizovateľná hodnota zábezpeky prekročí zabezpečovanú pohľadávku o viac ako 20 %. Firma ROTHENBERGER vyberie zábezpeku, ktorá má byť uvoľnená.

 

12.     Spätné prevzatie a likvidácia

1. Ohľadom nových zariadení/strojov, ktoré podliehajú zákonu o elektrických výrobkoch, ktoré uviedla firma ROTHENBERGER na trh po 13. 08. 2005, sa objednávateľ zaväzuje, že zabezpečí riadnu likvidáciu podľa zákonných predpisov.

2. To isté platí aj pre staré zariadenia/stroje, ktoré boli uvedené na trh ako nové zariadenia pred 13. 08. 2005.

 

13.     Klauzula o oslobodení

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že pri zamýšľanom ďalšom predaji nakúpených vecí, ktoré získal od firmy ROTHENBERGER, bude dodržiavať zákonom stanovené obmedzenia vývozu a iné ustanovenia, predovšetkým zákon o kontrole a držby zbraní, a zákon o exporte, ako aj medzinárodné obmedzenia obchodovania, bojkoty a sankcie OSN.

2. Pri ďalšom predaji získaných nakúpených vecí oslobodí objednávateľ firmu ROTHENBERGER od všetkých povinností na základe uvedených zákonov z ods. 1, ako aj od všetkých prípustných pokút a udelených sankcií, ako aj iných postihov.

 

14.     Rozhodné právo, miesto súdu a miesto plnenia

1. Platí nemecké právo s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.

2. Miestom plnenia je sídlo spoločnosti ROTHENBERGER v Kelkheim. Miesto súdu je Frankfurt nad Mohanom.

 

15.     Salvátorská klauzula

Ak by boli jednotlivé ustanovenia týchto VOP neúčinné alebo neplatné alebo by sa takými stali, netýka sa to platnosti zvyšných ustanovení. Zmluvné strany sa zaväzujú, že neúčinné ustanovenie nahradia ustanovením, ktoré je ekonomicky najbližšie cieľu neúčinného ustanovenia.
Stav 09/2015

Zákaznícka služba

Vodná 1/2 
945 01 
Komárno

Obchodný zástupca:

Miroslav Májek
Tel: +421 910 909 081
miroslav.majek@rothenberger.com


Objednávky a fakturácia:

Zoltán Heim
Tel: +36 1 347 5043
zoltan.heim@rothenberger.com

Napíšte nám
Jot nás poznámku a my sa vrátim k vám čo najrýchlejšie.
Zadajte prosím nižšie uvedené písmená
LocatorPlaceholder