Ogólne warunki eksportu towarów (AExB)

§ 1 Postanowienia ogólne

(1) Niniejsze Ogólne warunki wywozu (AExB) stosuje się do wszystkich transakcji handlowych między nabywcą a ROTHENBERGER w odniesieniu do podobnych lub powiązanych transakcji/stosunków handlowych. Ogólne warunki nabywcy nie są akceptowane i mają zastosowanie tylko wtedy i w zakresie, w jakim zostały one wyraźnie uzgodnione na piśmie w szczególnych przypadkach.

(2) Jeżeli AExB stosuje się do konkretnej umowy, zmiany lub odstępstwa od nich muszą być uzgodnione na piśmie.

§ 2 definicje

W niniejszych warunkach AExB następujące terminy mają przypisane im znaczenie:

"Umowa" oznacza pisemną umowę między stronami dotyczącą wykonania towarów i usług oraz wszystkie dodatki, w tym uzgodnione zmiany i uzupełnienia do wspomnianych dokumentów;

"Cena umowna" oznacza płatność, która ma być dokonana w odniesieniu do towarów i usług;

"rażące niedbalstwo" oznacza czynność lub zaniechanie, które oznacza albo niezapłacenie należytego związku z poważnymi konsekwencjami, jakie sumienny partner kontraktujący normalnie przewidziała, lub umyślnie lekceważenie konsekwencji takiego działania lub Pominięcie

"pisemnie" oznacza komunikację za pomocą dokumentu podpisanego przez strony lub listownie lub faksem, pocztę elektroniczną oraz za pomocą innych środków uzgodnionych przez strony;

"towary" oznaczają wszelkie maszyny, aparaty, materiały i artykuły, które mają być dostarczone przez ROTHENBERGER na podstawie umowy;

"teren" oznacza miejsce, w którym towary mają zostać wzniesione, w tym jak najwięcej z otaczającego obszaru, jakie jest niezbędne do rozładunku, składowania i transportu wewnętrznego towarów i urządzeń do montażu

§ 3 informacje o produkcie, nieujawnianie, własność dokumentów

(1) wszystkie informacje i dane zawarte w ogólnej dokumentacji produktu i cenników, zarówno elektronicznych, jak i w jakiejkolwiek innej formie, są wiążące tylko w takim zakresie, w jakim są one przez odniesienie wyraźnie zawarte w umowie.

(2) wszystkie rysunki i dokumentację techniczną odnoszącą się do towarów przedłożonych przez jedną ze stron przed lub po utworzeniu umowy pozostają własnością strony zgłaszającej.

(3) rysunki, dokumenty techniczne lub inne informacje techniczne otrzymane przez nabywcę nie mogą, bez zgody ROTHENBERGER, być wykorzystywane do innych celów niż te, dla których zostały dostarczone. Nabywca przestrzega tajemnicy w odniesieniu do wszelkich informacji, w tym know-how, dokumentów, planów, rysunków itp., uzyskał wiedzę na temat współpracy z ROTHENBERGER. Nie mogą one, bez zgody firmy ROTHENBERGER, być w inny sposób wykorzystywane lub kopiowane, powielane, przesyłane lub przekazywane osobie trzeciej.

(4) Jeżeli kupujący narusza ten obowiązek zachowania poufności, ROTHENBERGER ma prawo żądać zlikwidowanej szkody w wysokości €50,000 za każde odrębne naruszenie.

(5) ROTHENBERGER dostarczy nabywcy dokumentację i informacje niezbędne do umożliwienia nabywcy obsługi robót. ROTHENBERGER nie jest zobowiązany do przedstawienia żadnych rysunków produkcyjnych dla towarów lub części zamiennych.

§ 4 ceny i płatności

(1) ceny są ważne dla dostawy ex works wyłącznego podatku VAT. W razie potrzeby koszty wysyłki i przeładunku, które zostaną naliczone oddzielnie.

(2) strony uzgadniają następujące warunki płatności: bezpośrednio bez rabatu.

(3) ROTHENBERGER pobiera kwotę 40 EURO za koszty administracyjne dla wszystkich zamówień o wartości mniejszej niż 500 EURO netto.

(4) ROTHENBERGER pobiera kwotę 25 EURO za koszty administracyjne dla wszystkich zamówień części zamiennych o wartości niższej niż 100 EURO netto.

(5) w przypadku niewykonania płatności, ROTHENBERGER jest uprawniony do naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości 5 punktów procentowych powyżej bazowej stopy oprocentowania Deutsche Bundesbank, począwszy od dnia, w którym płatność była należna.

§ 5 dostawa i czas dostawy

(1) dostawa jest ex works (EXW Incoterms 2010). Miejscem dostawy jest odpowiedni magazyn ROTHENBERGER.

(2) początek czasu dostawy wskazany przez ROTHENBERGER zakłada, że nabywca prawidłowo i w odpowiednim czasie wypełnia swoje obowiązki.

(3) w przypadku niewykonania zobowiązania (jeśli uzgodniono) lub innego zawinionego naruszenia przez nabywcę obowiązku współpracy, ROTHENBERGER jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania, w tym wszelkich niezbędnych dodatkowych wydatków. ROTHENBERGER zastrzega sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń.

(4) w przypadku niewykonania akceptacji (jeśli uzgodniono), każde ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na nabywcę na początku opóźnienia.

(5) ROTHENBERGER jest zwolniony z obowiązku wykonania, ale za jakiekolwiek działanie prawa (przeszkody prawne, takie jak embargo, ograniczenia wywozowe itp.), a także z powodu działania siły wyższej.

(6) Jeżeli nabywca zamierza odsprzedawać towary, Kupujący zobowiązuje się przestrzegać ustawowych ograniczeń eksportowych oraz wszelkich innych postanowień, takich jak ustawa o kontroli broni wojskowej i ustawa o wywozie, a także ograniczenia w handlu międzynarodowym , bojkot i sankcje ONZ. Jeżeli kupujący narusza takie postanowienie, musi zabezpieczyć dostawcę przed wszelkimi sankcjami cywilnymi i administracyjnymi, a także wszelkimi innymi grzywnami.

§ 6 modyfikacje, odchylenia; zamówienia/ryzyko wysiłk

(1) ROTHENBERGER jest uprawniony do dokonywania nieistotnych modyfikacji materiału i budowy w zakresie, w jakim zmiany te są bez konsekwencji dla uzgodnionej ceny, jakości, zdolności funkcjonalnych lub wydajności.

(2) w żadnym wypadku ROTHENBERGER nie ponosi ryzyka związanego z zamówieniami (ryzyko wysiłowe).

§ 7 przejście ryzyka

Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na nabywcę, gdy ROTHENBERGER umieszcza towar u nabywcy, zgodnie z normą EXW INCOTERMS 2010.

§ 8 zwłokę kupującego

(1) Jeżeli nabywca przewiduje, że nie będzie w stanie realizować swoich zobowiązań niezbędnych do dostarczenia towarów przez ROTHENBERGER, w tym wszystkie prace przygotowawcze i zapewnienie, że ROTHENBERGER został poinformowany o wszystkich odpowiednich przepisach i przepisach, on niezwłocznie powiadomi ROTHENBERGER na piśmie, podając powód i czas, w którym będzie on w stanie spełnić swoje zobowiązania.

(2) Jeżeli kupujący nie spełnia prawidłowo i w odpowiednim czasie jego obowiązki niezbędne do dostarczenia towarów, wszelkie ustalone daty wiążące ROTHENBERGER, traci swój wiążący charakter. W tym przypadku ROTHENBERGER może zawiesić w całości lub w części wykonanie umowy i może na piśmie zażądać od kupującego naprawienia niewykonania zobowiązań w ramach ostatecznego rozsądnego okresu. ROTHENBERGER organizuje przechowywanie towarów na ryzyko i koszty nabywcy.

(3) Jeżeli wykonanie jest opóźnione przez kupującego zwłokę, on jednak zapłacić dowolną część ceny umownej, która, ale za takie opóźnienie, stało się należne. Kupujący zwróci firmie ROTHENBERGER wszelkie koszty poniesione przez ROTHENBERGER w sposób uzasadniony w wyniku wspomnianych wcześniej środków.

(4) Jeżeli nabywca nie spełnia i do naprawienia jego zwłokę w terminie wyznaczonym przez ROTHEN-BERGER zgodnie z § 8 pkt 2, ROTHENBERGER może przez wypowiedzenia na piśmie wypowiedzieć umowę. ROTHENBERGER jest wówczas uprawniony do odszkodowania za poniesioną szkodę z powodu niewykonania przez nabywcę zwłokę.

(5) przechowywanie dostarczonych towarów w siedzibie nabywcy jest na własne ryzyko nabywcy. Towar dostarczony przez ROTHENBERGER nie może być przechowywany na zewnątrz, nawet jeśli pokrywy, pudełka itp., są umieszczane na towarach w celu ochrony. W przypadku przechowywania na zewnątrz, odpowiedzialność ROTHENBERGER za wady jest wykluczona.

§ 9 zastrzeżenie własności

(1) wszystkie towary sprzedawane nabywcy pozostają własnością ROTHENBERGER aż do zapłaty w całości, w tym zapłaty za dostawę towarów i odsetki za zwłokę, w zakresie, w jakim takie zastrzeżenie własności jest ważne na mocy obowiązującego prawa.

(2) Zamawiający jest na wniosek ROTHENBERGER pomóc ROTHENBERGER w podejmowaniu wszelkich środków niezbędnych do ochrony tytułu ROTHENBERGER do towarów w danym kraju.

(3) zastrzeżenie własności nie ma wpływu na przejście ryzyka zgodnie z § 7.

§ 10 odpowiedzialność za wady; Gwarancji

(1) zgodnie z postanowieniami niniejszego § 10 ROTHENBERGER naprawia wszelkie wady lub niezgodności w towarach wynikających z wadliwego projektu, materiałów lub wykonania. W żadnym wypadku ROTHENBERGER nie przyjmuje gwarancji na właściwości i warunki.

(2) odpowiedzialność ROTHENBERGER ogranicza się do wad utworów, które pojawiają się w ciągu 12 miesięcy z codziennym użyciem na 1 zmianę (8 godzin) od przeniesienia ryzyka lub przejęcia towarów. Jeśli codzienne użytkowanie przekroczy uzgodniony sposób użytkowania, okres gwarancji jest proporcjonalnie zmniejszany. W przypadku opóźnienia przejęcia z przyczyn, za które kupujący jest odpowiedzialny, odpowiedzialność ROTHENBERGER za wady nie przedłuża się po upływie 18 miesięcy od daty dostawy. Miejscem świadczenia uzupełniającego jest miejsce ROTHENBERGER w Kelkheim.

(3) nabywca bez zbędnej zwłoki powiadamia ROTHENBERGER pisemnie, opisując wady, o wszelkich defektów, które się pojawią. Takie zawiadomienie w żadnym wypadku nie mogą być wydane później niż 2 tygodnie po upływie okresu ważności podanego w § 10 Sect. 2. Jeżeli kupujący nie powiadomi ROTHENBERGER na piśmie o wadę w terminie określonym w niniejszej klauzuli, traci prawo do naprawienia wady.

(4) wygaśnięcie okresu podanego w § 10 pkt 2 zawiesza się wraz z wystąpieniem wady i kontynuuje dokonane lekarstwo na wady.

(5) jeżeli wada może spowodować poważne szkody, kupujący niezwłocznie poinformuje o tym ROTHENBERGER na piśmie. Nabywca ponosi ryzyko uszkodzenia wynikłe z jego niedopełnienie, tak aby powiadomić.

(6) po otrzymaniu zawiadomienia ROTHENBERGER naprawia wadę bez zbędnej zwłoki na własny koszt. Pod warunkiem, że koszty poniesione przez ROTHENBERGER w celu naprawienia wady są nadmiernie wysokie, ROTHENBERGER może przydzielić osobie trzeciej możliwość naprawienia wady. Kupujący będzie naprawia drobne wady po konsultacji z ROTHENBERGER.

(8) warunkiem poprzedzającym zobowiązanie ROTHENBERGER jest regularna, właściwa i sprawdzalnie profesjonalnie przeprowadzona konserwacja, wykorzystanie materiałów i części zamiennych ROTHENBERGER oraz odpowiednie składowanie towarów zgodnie z aktualnym instrukcje dotyczące przechowywania w ROTHENBERGER. Nie uznaje się za potwierdzenie usunięcia wady.

(9) Jeżeli nabywca dał takie zawiadomienie i jak wspomniano w § 10 pkt 3 nie znaleziono wady, za które ROTHENBERGER jest odpowiedzialny, ROTHENBERGER ma prawo do odszkodowania za wszystkie koszty poniesione w wyniku niniejszego zawiadomienia.

(10) części eksploatacyjne są wyłączone z odpowiedzialności.

(11) miejsce wykonania obowiązków wynikających z odpowiedzialności za wady jest miejsce dostawy zgodnie z § 5 (1).

§ 11 ograniczenie odpowiedzialności

(1) ROTHENBERGER nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody majątkowej spowodowane przez towar po konkurencji i będąc w posiadaniu nabywcy z powodu zaniedbania. Ponadto ROTHENBERGER nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zaniedbania produktów wytwarzanych przez nabywcę lub produkty, których część stanowią produkty kupującego.

(2) Jeśli ROTHENBERGER ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za takie szkody majątkowe, jak opisano wcześniej, nabywca zwalnia, bronić i trzymać ROTHENBERGER nieszkodliwe.

(3) Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania do szkód spowodowanych rażącym zaniedbaniem lub zamiarem ani odpowiedzialnością za produkt (Produkthaftung).

§ 12 obowiązek zwrotu i unieszkodliwianie odpadów

(1) w odniesieniu do nowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, do którego ma zastosowanie dyrektywa WEEE (2002/96/UE), wprowadzony do obiegu po 13.08.2005, nabywca odpowiada za utylizację odpadów zgodnie z przepisami prawa.

(2) to samo dotyczy sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzane do obiegu jako nowy sprzęt przed 13.08.2005.

§ 13 oprogramowanie

W zakresie, w jakim oprogramowanie komputerowe stanowi część dostawy, nabywca ma prawo do niewyłącznego korzystania z oprogramowania i dokumentacji z ustalonym towarem/pozycją dostawy. ROTHENBERGER zastrzega sobie wszelkie inne prawa w odniesieniu do oprogramowania, dokumentacji i kopii. Nabywca nie jest uprawniony do sublicencji. Kupujący nie jest uprawniony do powielania, powielania, modyfikowania oprogramowania ani do zmiany lub wyeliminowania danych producenta i informacji o prawach autorskich.

§ 14 spory; Obowiązujące prawo

(1) wszelkie spory, kontrowersje, pytania lub interpretacje powstałe w wyniku, z, w związku z lub w związku z umową lub relacji biznesowej pomiędzy ROTHENBERGER i nabywcą są przekazywane, ustalane i rozstrzygane przez odpowiednie właściwy sąd we Frankfurcie, Niemcy. Strony niniejszym przedstawiają jurysdykcję i miejsce każdego takiego sądu.

(2) wszystkie transakcje biznesowe lub umowy między ROTHENBERGER i nabywcą podlegają prawu Niemiec, z wyłączeniem stosowania CISG.

§ 15 klauzula rozdzielności

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków ogólnych stanie się nieważne lub nieważne, nie ma to żadnego wpływu na pozostałe postanowienia. Strony są zobowiązane do zastąpienia nieważnego przepisu umową, która jest możliwie jak najbliżej pierwotnego celu biznesowego.

Pobierz PDF

ROTHENBERGER Polska Sp. z o. o.

ul. Annopol 4 A, budynek C
03-236 Warszawa

Tel.: +48 (0) 22 213 59 00
Fax.: +48 (0) 22 213 59 01

W sprawach ogólnych prosimy o kontakt:
Email: biuro(at)rothenberger.pl

Napisz do nas
Wyślij wiadomość, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.
Proszę wpisać widoczne niżej litery
LocatorPlaceholder