Az áruk exportjára vonatkozó általános feltételek (AExB)

§ 1 Általános rendelkezések

(1) Ezen általános kiviteli feltételeket (AExB) a vásárló és a ROTHENBERGER közötti üzleti ügyletre alkalmazni kell, amennyiben hasonló vagy kapcsolódó ügyletek/üzleti kapcsolat van érvényben. A vásárló általános szerződési feltételeit nem fogadják el, és azokat csak akkor és olyan mértékben kell alkalmazni, amennyiben konkrét esetekben írásban kifejezetten megállapodtak.

(2) Ha ezek az AExB egy adott szerződésre vonatkozik, akkor az ezektől való eltéréseket írásban kell megállapodnia.

§ 2 Fogalommeghatározások

Ezekben az AExB-ben a következő kifejezések az alábbiakban felsorolt jelentéssel bírnak:

"Szerződés": a felek között az áruk és szolgáltatások teljesítéséről szóló írásbeli megállapodás és az összes függelék, beleértve az említett okmányok megállapodás szerinti módosításait és kiegészítéseit;

"Szerződéses ár": az árukra és szolgáltatásokra vonatkozó kifizetés;

"Súlyos gondatlanság": olyan cselekmény vagy mulasztás, amely vagy olyan súlyos következményekkel járó, nem megfelelő figyelmet fordít, amelyet egy lelkiismeretes szerződő partner általában előre lát, vagy az ilyen cselekmény következményeinek szándékos figyelmen kívül hagyása, vagy mulasztás

"Írásban": a felek által aláírt okmányként, illetve levélben vagy faxon, elektronikus levélben és más olyan módon történő közlés, amelyet a felek megállapodnak;

"Áru": minden olyan gép, készülék, anyag és cikk, amelyet a ROTHENBERGER által a szerződés szerint kell szolgáltatni;

"Telephely": az a hely, ahol az árukat be kell felállítani, beleértve az áruk kirakodásához, tárolásához és a belső áruszállításhoz, valamint az erekció berendezéshez szükséges, a környező terület jelentős részét

§ 3 Termékinformáció, nem közzététel, a dokumentumok tulajdona

(1) Minden információ és adat, amely az általános termékdokumentációban és árlistákon szerepel, akár elektronikus, akár egyéb formában található, csak annyiban kötelező, amennyiben a szerződésben kifejezetten szerepel.

(2) Az egyik fél által a másiknak a szerződés megalakulását megelőzően vagy azt követően benyújtott árukra vonatkozó minden rajz és műszaki dokumentáció továbbra is a benyújtó fél tulajdonában marad.

(3) A megrendelő által kapott rajzokat, műszaki dokumentumokat vagy egyéb műszaki információkat a ROTHENBERGER beleegyezése nélkül nem lehet más célra felhasználni, mint amelyre azokat szolgálta. A vásárló titoktartási kötelezettsége van minden olyan információ tekintetében, beleértve a know-how-t, dokumentumokat, terveket, rajzokat, stb. a ROTHENBERGER-vel való munka során szerzett ismereteket. A ROTHENBERGER hozzájárulása nélkül nem használhatók fel, és nem másolhatók, nem reprodukálhatók, továbbíthatók vagy közölhetők harmadik féllel.

(4) Amennyiben a vásárló megszegi e titoktartási kötelezettségét, a ROTHENBERGER jogosult arra, hogy minden egyes jogsértés esetén €50,000 a felszámolásra vonatkozó kötelezettség alól.

(5) A ROTHENBERGER megadja a vásárlónak azokat a dokumentációt és információkat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a vásárló működtesse a munkálatokat. ROTHENBERGER nem köteles semmilyen gyártási rajzok az áru vagy a pótalkatrészekre.

§ 4 Árak és fizetés

(1) Zárak az ex works exkluzív HÉA-ra érvényesek. Szükség esetén szállítási és kezelési költségek, amelyeket külön kell felszámítani.

(2) A felek a következő fizetési feltételekben állapodnak meg: közvetlenül kedvezmény nélkül.

(3) A ROTHENBERGER 40 euró adminisztratív költségért felelős minden olyan megrendelésnek, amelynek értéke kisebb, mint 500 EURO nettó.

(4) A ROTHENBERGER az 100 EURO nettó értékkel rendelkező cserealkatrészek minden megrendelési költsége esetén 25 EURO összegű adminisztrációs költséget rendel el.

(5) a késedelmes fizetés esetén a ROTHENBERGER a Deutsche Bundesbank alaphitelkamat-értéke felett 5 százalékponttal magasabb késedelmi kamatot számol fel, a kifizetés esedékességi napjától kezdődően.

§ 5 szállítási és szállítási határidő

(1) az elszállítás ex works (EXW Incoterms 2010). A szállítás helye az adott ROTHENBERGER raktár.

(2) a ROTHENBERGER által jelzett szállítási idő kezdete feltételezi, hogy a vásárló helyesen és kellő időben teljesíti a feladatait.

(3) abban az esetben, ha az átvétel nem ért egyet, illetve ha a vásárló az együttműködési kötelezettségét nem sérti, a ROTHENBERGER a szükséges pótlólagos kiadásokat is magában foglaló kártérítési igényt tarthat. ROTHENBERGER fenntartja magának a jogot, hogy további követeléseket támasszon.

(4) az elfogadás mulasztása esetén (ha megegyezés született), az áruk elvesztésének vagy károsodásának kockázata a késedelem kezdetekor a vásárlóra hárítani kell.

(5) a ROTHENBERGER mentesül a kötelezettség alól, de minden jog, például a embargok, exportkorlátozások stb., valamint minden vis maior esetében.

(6) Amennyiben a vevő az áru értékesítését tervezi, vállalja, hogy betartja a jogszabályban előírt kiviteli korlátozásokat és minden egyéb rendelkezést, pl. a katonai fegyverzetellenőrzési törvényt és az exporttörvényt, valamint a nemzetközi kereskedelmi korlátozásokat , bojkottot és az ENSZ szankcióit. Ha a vásárló megszegi az ilyen rendelkezést, köteles kártalanítani a nyertes ajánlattevőt valamennyi polgári szankció és közigazgatási bírság, valamint egyéb bírságok ellen.

§ 6 módosítások, eltérések; beszerzés/testmozgás kockázata

(1) a ROTHENBERGER jogosult az anyag és a zés-CIÓ nem lényegi módosítására, amennyiben ezek a módosítások a megállapodás szerinti árra, minőségre, funkcionális képességre vagy hatékonyságra nézve nem következtek be.

(2) a ROTHENBERGER nem veszi magára a beszerzés kockázatát (terhelési kockázat).

§ 7 áthárításán kockázat

Az áru elvesztésének vagy sérülésének kockázata átmegy a vásárlóra, amikor a ROTHENBERGER az árut a vevő rendelkezésére bocsátja az EXW INCOTERMS 2010 szerint.

§ 8 beszerző alapértelmezése

(1) Ha a vásárló előrejelzése szerint nem lesz képes elvégezni az áruknak a ROTHENBERGER által történő kézbesítésével kapcsolatos kötelezettségeit, beleértve az előkészítő munkát és annak biztosítását, hogy a ROTHENBERGER értesüljön az összes vonatkozó rendeletről és jogszabályról, haladéktalanul írásban értesíti ROTHENBERGER-t, megjelölve az okot és azt az időpontot, amikor teljesíteni tudja kötelezettségeit.

(2) Ha a vevő nem teljesíti helyesen és kellő időben az áru leszállítási kötelezettségének teljesítését, a ROTHENBERGER-hez kötött rögzített határidő elveszíti kötelező érvényű jellegét. Ebben az esetben ROTHENBERGER felfüggesztheti teljes egészében vagy részben a szerződés teljesítését, és az írásbeli nyilatkozat megköveteli a vásárló, hogy orvosolja a mulasztási belül a végső ésszerű PE-riod. A ROTHENBERGER megszervezi az áru raktározköltségét a vevő kockázatára és költségére.

(3) Ha a teljesítés késedelme a vevő mulasztásával történik, a szerződéses ár bármely olyan részét, amely az ilyen késedelem esetében esedékessé vált, köteles kifizetni. A vásárló az említett intézkedések eredményeképpen megtéríti a ROTHENBERGER által a ROTHENBERGER számára ésszerűen felmerült költséget.

(4) Ha a vásárló elmulasztja a mulasztási határidőt a ROTHEN-BERGER által meghatározott időtartamon belül, és nem teljesíti az alapértéket, a ROTHENBERGER a szerződést írásban felmondhatja. Ezután a ROTHENBERGER kártérítésre jogosult a vásárló mulasztja miatt elszenvedett károkért.

(5) az átadott áruknak a vásárló telephelyén történő tárolása a vásárló saját felelősségére történik. A ROTHENBERGER által szállított árukat nem szabad a szabadban tárolni, még akkor sem, ha kiterjed, doboz stb. Abban az esetben, ha a külső tároló ROTHENBERGER felelőssége a hibák nem kizárt.

§ 9 tulajdonjog fenntartása

(1) a vásárlónak eladott minden áru a ROTHENBERGER tulajdonában marad, amíg teljes egészében ki nem fizethető, beleértve az áru leszállításért fizetendő fizetést és a késedelmes kifizetés iránti érdekeltségit is, amennyiben az alkalmazandó jog alapján ez a tulajdonjog-visszatartás érvényes.

(2) a felvásárló kérésére a ROTHENBERGER segítséget nyújt minden olyan intézkedés meghozatalában, amely a ROTHENBERGER címének az érintett országban lévő árukra történő védelméhez szükséges.

(3) a tulajdonjog fenntartása nem befolyásolhatja a kockázat áthárításán a 7.

§ 10 felelősség a hibákkal kapcsolatban; Garancia

(1) Ennek a § 10 rendelkezései szerint a ROTHENBERGER a hibás tervezésből, anyagokból vagy gyártási eredményből eredő bármilyen hibát vagy nem-megfelelést orvosolja. Minden esetben ROTHENBERGER vállal garanciát a tulajdonságok és feltételek.

(2) a ROTHENBERGER felelőssége azon munkálatok hiányosságára korlátozódik, amelyek 12 hónapon belül jelennek meg, napi 1 műszakra (8 órára) való felhasználást követően a kockázat áthelyezését vagy az áru átvállalását követően. Amennyiben a napi használat meghaladja a megállapodás szerinti felhasználás időtartamát, ezt a jótállási időt arányosan csökkenteni kell. Ha az átvétel olyan okokból késik, amelyért a vásárló felelős, a ROTHENBERGER felelőssége hibás, nem hosszabbítható meg a szállítást követő 18 hónapon túl. Az a hely, a kiegészítő teljesítmény a helyén ROTHENBERGER a Kelkheim.

(3) a vásárló indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a ROTHENBERGER-t írásban, a hiba leírását tartalmazó hibáról. Az ilyen értesítés semmilyen körülmények között nem adható meg legkésőbb 2 héttel az után, hogy a lejárati idő a § 10 szekta 2. Ha a vásárló elmulasztja a ROTHENBERGER értesítésére az ebben a záradékban meghatározott határidőn belül, elveszíti azon jogát, hogy a hibát orvosolják.

(4) a § 10 szakaszban meghatározott időszak lejáratát felfüggesztik a hiba bekövetkeztekor, és folytatja a hiba orvoslását.

(5) feltéve, hogy a hiba súlyos károkat okozhat, a vásárlónak haladéktalanul írásban értesítenie kell a ROTHENBERGER-t. A vásárló viseli a mulasztásból eredő károk kockázatát.

(6) az értesítés kézhezvételekor a ROTHENBERGER a hibát saját költségére, indokolatlan késedelem nélkül orvosolja. Feltéve, hogy a várható költségek ROTHENBERGER orvoslására a hiba meglehetősen magas, ROTHENBERGER lehet rendelni egy harmadik fél a hiba orvoslására. A vevő a ROTHENBERGER-vel folytatott konzultációt követően pótolja a kisebb hibákat.

(8) a ROTHENBERGER felelősségének precedensértéke a szabályos, megfelelő és ellenőrizhető szakmai karbantartás, a ROTHENBERGER anyagok és kopó-és pótalkatrészek használata, valamint az áru megfelelő tárolása a jelenlegi a ROTHENBERGER tárolási utasításainak. A hiba orvoslása nem tekintendő nyugtázásnak.

(9) Ha a vásárló adott az ilyen értesítésnek, és amint azt a § 10 szakasz (3) bekezdése nem találja hibának, amelyre a ROTHENBERGER felelős, a ROTHENBERGER kártérítésre jogosult az ezen értesítés eredményeképpen felmerült valamennyi költség megtérítésére.

(10) az elhasználódás részei nem tartoznak a felelősségi köréből.

(11) a hibákkal kapcsolatos kötelezettség teljesítésének helye a teljesítés helye a § 5 (1) bekezdése szerint.

§ 11 FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

(1) a ROTHENBERGER nem tehető felelőssé az áruk által a verseny után okozott anyagi károkért, míg a vásárló hanyagság miatt a birtokába kerül. A ROTHENBERGER sem tehető felelőssé a vásárló által gyártott termékek, vagy olyan termékek sérüléséért, amelyekből a vevő termékei gondatlanság miatt a termék részét képezik.

(2) Ha a ROTHENBERGER bármilyen harmadik személlyel szemben felelősséget vállal az ilyen anyagi kárért a korábban leírt módon, a vevő köteles kártalanítani, megvédeni és megtartani a ROTHENBERGER-t.

(3) a felelősség korlátozása nem vonatkozik a durva gondatlanságból vagy szándékosan, sem termékfelelősségen (Produkthaftung) eredő kártérítésre.

§ 12 visszavetés kötelezettség és hulladékártalmatlanítás

(1) az olyan új elektromos és elektronikus berendezések tekintetében, amelyekre az elektromos/elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv (2002/96/EU) alkalmazandó, a 13.08.2005 után forgalomba kerülnek, a vásárló felelős a hulladék ártalmatlanításával kapcsolatban, a törvény rendelkezéseinek megfelelően.

(2) Ugyanez vonatkozik a 13.08.2005 előtt új felszerelésre forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezésekre is.

§ 13 szoftver

Amennyiben bármely számítógépes szoftver a szállítás egy részét teszi ki, a vásárló jogosult arra, hogy a szoftvert és a dokumentációt a meghatározott árukkal/szállítóelemmel együtt nem kizárólagosan használja. ROTHENBERGER fenntartja a szoftverek, dokumentációk és másolatok tekintetében a többi jogot. A vásárló nem jogosult a allicencre. A vásárló nem jogosult a szoftver sokszorosítására, sokszorosítására, módosítására, sem a gyártók adatainak és szerzői jogi közleményének megváltoztatására, illetve megszüntetésére.

§ 14 jogviták; Alkalmazandó jog

(1) a ROTHENBERGER és a vásárló közötti szerződés vagy üzleti kapcsolat alapján vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitákat, ellentmondást, kérdést vagy értelmezést a megfelelő módon kell benyújtani, meghatározni és rendezni, Frankfurt, Németország illetékes bíróságán. A felek bármely ilyen bíróság hatáskörének és illetékességének alávetnek.

(2) a ROTHENBERGER és a vásárló közötti üzleti ügyleteknek vagy szerződéseknek a Németország törvényei az irányadók, kivéve az CISG alkalmazását.

§ 15 elválaszthatósági záradék

Amennyiben az általános feltételekben szereplő rendelkezések bármelyike vagy érvénytelenné válik vagy érvényét veszti, ez nem befolyásolja a többi rendelkezést. A felek kötelesek az érvénytelen rendelkezést olyan megállapodás útján helyettesíteni, amely a lehető legközelebb áll eredeti üzleti céljának.

PDF letöltése

Kapcsolat

Számlázás, logisztika, rendelésfelvétel:

Katolai Gábor

Telefon: +36 1 347 5040

Szerviz:

Szentirmai Gyula

Telefon: +36 1 347 5046

Email:info-hu@rothenberger.com

Írjon nekünk
Hagyjon üzenetet, és felvesszük Önnel a kapcsolatot, amint lehetséges.
Kérjük, írja be az alábbi betűket
LocatorPlaceholder