Algemene voorwaarden

General Conditions for the export of goods – AExB

Supplier Code of Conduct RO SCoC

Logo Licence - General Terms of Use

Algemene voorwaarden

§ 1 Toepasselijkheid

(1) Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden gelden voor alle diensten en aanbiedingen van ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH (hierna te noemen 'leverancier'). De voorwaarden gelden ook voor alle toekomstige transacties met de contractpartners (hierna te noemen 'opdrachtgever'), ook als zij niet nogmaals uitdrukkelijk overeengekomen zijn. Uitsluitend de navolgende verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing. Voorwaarden van de opdrachtgever die in strijd zijn met onze verkoop- en leveringsvoorwaarden of hiervan afwijken worden door de leverancier niet erkend, tenzij de leverancier uitdrukkelijk schriftelijk in de toepasselijkheid hiervan heeft toegestemd. Alle afspraken die tussen de leverancier en de opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering van dit contract worden aangegaan dienen in dit contract schriftelijk te worden vastgelegd. Aanvullende mondelinge afspraken werden tussen de contractpartijen niet aangegaan. Uiterlijk bij de inontvangstneming van de goederen of diensten worden deze voorwaarden als geaccepteerd beschouwd.

(2) Onze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn slechts van toepassing op ondernemers in de zin van § 310 van het Duitse BW.

§ 2 Aanbiedingen en contracten

(1) De aanbiedingen van de leverancier zijn vrijblijvend. Acceptatieverklaringen en alle bestellingen zijn slechts met onze schriftelijke bevestiging rechtsgeldig. Dit geldt eveneens voor aanvullingen, wijzigingen of bijkomende afspraken. Indien de toezending van een opdrachtbevestiging achterwege blijft, komt het contract toch tot stand, als de leverancier op basis van de bestelling levert en de opdrachtgever de goederen accepteert.

(2) Tekeningen, afbeeldingen, maten, gewichten of overige technische gegevens zijn slechts bindend, indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen.

(3) Onbeduidende technische wijzigingen gedurende de looptijd van een catalogus of van een (netto-)prijslijst blijven voorbehouden.

§ 3 Omvang van de levering

(1) Voor de omvang van de levering is de schriftelijke opdrachtbevestiging van de leverancier maatgevend. Deelleveringen worden op de pakbon aangetekend. Bijkomende afspraken en wijzigingen dienen schriftelijk te worden overeengekomen.

(2) Indien speciaal gereedschap in opdracht wordt gegeven, is de leverancier gerechtigd, 10% meer of minder dan de bestelhoeveelheid, minstens echter twee stuks, te leveren. De geleverde hoeveelheid wordt in rekening gebracht.

§ 4 Prijzen en betalingscondities

(1) Indien uit de opdrachtbevestiging niet anders blijkt, gelden de prijzen van de leverancier, die in beginsel in euro luiden, "af fabriek/magazijn" (Incoterms 2000) vermeerderd met de geldende wettelijke BTW. De prijzen zijn exclusief verpakkingen, vracht, porto, invoerrechten, gevaargoed- en veiligheidstoeslagen alsmede verzekeringen. Deze worden afzonderlijk in rekening gebracht. Vanaf een netto goederenwaarde van € 300,00 is de levering franco huis. Indien niets anders is aangegeven, houdt de leverancier zich 30 dagen aan de in de aanbieding genoemde prijzen vanaf de aanbiedingsdatum. Tenzij anders overeengekomen met de verkoopdienst.

(2) De leverancier gaat uit van een minimale bestelwaarde van € 500,00 netto voor het binnenland respectievelijk van € 1.000,00 voor het buitenland. Bij bestellingen met een mindere waarde behoudt de leverancier zich het recht voor om de aflevering uit te stellen tot de minimale bestelwaarde is bereikt of om administratiekosten van 10% van de bestelwaarde, met een minimum van € 55,00, in rekening te brengen. Eventuele legalisatiekosten van documenten, voor zover noodzakelijk bij buitenlandse opdrachten, zijn niet inbegrepen in de administratiekosten en worden separaat in rekening gebracht. Dit geldt ook voor accreditiefkosten.

(3) Indien zich een essentiële wijziging van bepaalde kostenfactoren voordoet, zoals in het bijzonder in het geval van de verhoging van materiaalaanschafkosten, legeringstoeslagen, loon en bijkomende loonkosten alsmede energiekosten, is de leverancier gerechtigd, de prijs eenzijdig met de omvang van de meerkosten te verhogen, als er tussen het sluiten van het contract met de opdrachtgever en de contractueel geplande levering van de goederen meer dan 30 dagen liggen.

(4) De prijzen op basis van vrachtvrij vervoer gelden slechts onder de voorwaarde van ongehinderd trein-, straat-, scheeps- en vliegverkeer op de in aanmerking komende treintrajecten, auto- en waterwegen alsmede vliegroutes.

(5) Foutvrachten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

(6) De facturen van de leverancier dienen binnen 30 dagen vanaf factuurdatum zonder aftrek te worden voldaan. Bij betaling binnen 10 dagen mag 2% kredietbeperking in mindering worden gebracht, mits de opdrachtgever niet in gebreke is gebleven met de betaling van vorderingen. Maatgevend is de dag van bijschrijving op de rekening van de leverancier. Vanaf het begin van het verzuim van de opdrachtgever wordt verzuimrente berekend van 8 procentpunten boven de op dat moment geldende basisrentevoet.

(7) Door de opdrachtgever aangeboden wissels worden door de leverancier slechts geaccepteerd met het oog op vervulling van betalingsverplichtingen, alsmede na uitdrukkelijke overeenkomst en onder de voorwaarde dat de wissels disconteerbaar zijn. Discontokosten worden berekend vanaf de vervaldatum van het factuurbedrag. Bij wissels en cheques geldt de betaling als voldaan op de dag dat het bedrag is bijgeschreven op de rekening van de leverancier.

(8) Indien de opdrachtgever zich niet houdt aan de betalingsvoorwaarden of er omstandigheden bekend worden die naar ons redelijk koopmansoordeel gerede twijfel doen ontstaan over de kredietwaardigheid van de opdrachtgever, en wel ook dergelijke feiten die bij het sluiten van het contract voorhanden waren maar die de leverancier niet bekend waren of bekend moesten zijn, is de leverancier, behoudens verdergaande wettelijke rechten, gerechtigd om de werkzaamheden aan lopende opdrachten of de levering stop te zetten en voor nog openstaande leveringen vooruitbetaling of het stellen van adequate zekerheden te vorderen, en om terug te treden van het contract na het verstrijken van een redelijke uiterste termijn voor het afgeven van dergelijke zekerheden - behoudens verdere wettelijke rechten. De opdrachtgever is verplicht, de leverancier alle door het niet uitvoeren van het contract ontstane schade te vergoeden.

(9) De opdrachtgever mag slechts verrekenen indien zijn tegenvorderingen rechtsgeldig vastgesteld, onbetwist of door ons erkend zijn. Bovendien is hij gerechtigd tot uitoefening van het retentierecht voor zover zijn tegenvordering voortkomt uit dezelfde contractsverhouding.

§ 5 Lever- en uitvoeringstijd

Zijn op te vragen bij ons kantoor.

§ 6 Verzending en risico overgang

(1) Indien schriftelijk niet anders overeengekomen, geschiedt de verzending onverzekerd voor risico en voor rekening van de opdrachtgever. De keuze van de transportweg en het transportmiddel blijft de leverancier voorbehouden. De leverancier is bevoegd, maar niet verplicht, leveringen in naam en voor rekening van de opdrachtgever te verzekeren. Het risico van een toevallige ondergang of van een toevallige verslechtering van de goederen gaat over op de opdrachtgever bij aflevering van de te leveren goederen aan de opdrachtgever, de expediteur, de vrachtvoerder of aan de ondernemingen die de verzending zullen uitvoeren, uiterlijk bij het verlaten van de goederen van de fabriek of magazijn van de leverancier.

(2) Indien de verzending van de goederen wordt vertraagd doordat de leverancier als gevolg van een geheel of gedeeltelijk betalingsverzuim van de opdrachtgever gebruik maakt van zijn retentierecht, of door andere de opdrachtgever toe te rekenen redenen, gaat het risico uiterlijk vanaf de datum van de melding van de verzendgereedheid over op de opdrachtgever.

(3) Indien een afname is gepland of overeengekomen, vindt deze plaats overeenkomstig de gedetailleerde afspraken in de fabriek direct na de melding van de verzendgereedheid. De opdrachtgever neemt de kosten van de afname voor zijn rekening. Vindt de afname ondanks een redelijke termijn niet plaats of ziet de opdrachtgever af van afname, is de leverancier gerechtigd, het materiaal zonder afname te verzenden of op kosten en voor risico van de opdrachtgever in bewaring te nemen. De goederen worden in dit geval als zonder gebreken te zijn geleverd beschouwd, tenzij het gebrek ook bij een afname niet kenbaar zou zijn geweest.

(4) Verzendgereed gemelde goederen dienen onmiddellijk te worden afgeroepen. Anders zijn wij gerechtigd, de goederen naar onze keuze te verzenden of op kosten en voor risico van de opdrachtgever op te slaan.

§ 7 Garantie

(1) De opdrachtgever is verplicht, de geleverde goederen onmiddellijk te controleren op kenbare gebreken, die zonder meer opvallen.
Tot de kenbare gebreken behoren ook het ontbreken van handboeken alsmede aanzienlijke, licht zichtbare beschadigingen van de goederen. Voorts vallen hieronder ook leveringen waarbij iets anders of een te geringe hoeveelheid is geleverd. Zulke kenbare gebreken dienen onmiddellijk, echter uiterlijk binnen twee weken na levering schriftelijk bij de leverancier te worden gemeld. Bij aflevering kenbare gebreken moeten bovendien aan de transportonderneming worden gemeld en de transportonderneming dient voor opname van de gebreken zorg te dragen.

(2) Gebreken die pas later kenbaar worden moeten onmiddellijk, echter uiterlijk binnen twee weken na ontdekking, door de gebruiker aan de leverancier worden gemeld. Bij niet-nakoming van de controle- en meldplicht door de opdrachtgever worden de goederen met betrekking tot het betreffende gebrek als zijnde geaccepteerd beschouwd.

(3) Gebreken van de geleverde goederen inclusief het volledig ontbreken van alsmede inhoudelijke fouten van de handboeken  en overige documenten worden door de leverancier binnen een jaar na levering na een overeenkomstige mededeling door de opdrachtgever verholpen. Dit geschiedt naar keuze van de opdrachtgever door kosteloos herstel of vervangende levering. Bij een vervangende levering is de opdrachtgever verplicht, de gebrekkige goederen terug te geven.

(4) Indien het gebrek niet binnen een redelijke termijn verholpen kan worden of is het herstel of de vervangende levering om overige redenen als mislukt te beschouwen, kan de opdrachtgever naar eigen keuze een vermindering van de vergoeding vorderen of het contract ontbinden. Van een mislukken van het herstel is pas sprake als de leverancier voldoende gelegenheid is gegeven tot herstel of vervangende levering, zonder dat het gewenste resultaat werd bereikt, als het herstel of de vervangende levering door de leverancier geweigerd of onredelijk vertraagd werd, als gerede twijfel over de succeskansen bestaan, of als er sprake is van een onredelijkheid om overige redenen. Van onredelijkheid is sprake bij buitengewoon hoge kosten van het herstel of als de door het herstel te behalen resultaat in geen redelijke verhouding tot de hoogte van de kosten staat, die door het belang van de opdrachtgever niet meer wordt gerechtvaardigd.

(5) De aansprakelijkheid van de leverancier voor licht onachtzame plichtverzaking wordt uitdrukkelijk uitgesloten in zoverre het geen contractueel essentiële plichten, schade door schending van het leven, het lichaam of de gezondheid of garanties betreft of aanspraken conform de Duitse productaansprakelijkheidswet aangetast worden.

(6) Aansprakelijkheidsaanspraken alsmede overige contractuele aanspraken verjaren één jaar na aflevering van de goederen.

(7) Retourzendingen die niet gebaseerd zijn op de gebrekkigheid van de goederen geven geen recht tot ontbinding en zijn slechts na uitdrukkelijke toestemming van de bedrijfsleiding of conform een bijzondere afspraak toegestaan. Indien retourzendingen worden toegestaan, vindt creditering plaats onder aftrek van minstens 25% van de koopprijs. Alle kosten van de terugzending komen voor rekening van de opdrachtgever.

§ 8 Verpakking, paknorm en aansprakelijkheidsvrijstellingen van de leverancier

(1) Voor zover de goederen van de leverancier op europaletten en/of in statiegeldverpakkingen worden geleverd en een directe ruil bij de levering niet plaatsvindt, behoudt de leverancier zich het recht voor, de geleverde europaletten en/of statiegeldverpakkingen tegen de marktprijs te berekenen.

(2) Deze berekening vindt niet plaats indien de door de leverancier verzonden europaletten en/of statiegeldverpakkingen binnen drie weken na levering in onberispelijke staat vrachtvrij teruggezonden worden. De europaletten en statiegeldverpakkingen blijven tot betaling hiervan eigendom van de leverancier.

(3) De opdrachtgever is aansprakelijk voor beschadiging en vervuiling van de europaletten respectievelijk statiegeldverpakkingen tot teruggave aan de vrachtvoerder. Indien de opdrachtgever de europaletten respectievelijk de statiegeldverpakkingen of delen hiervan hetzij niet hetzij in een staat teruggeeft, die een herstel van de inzetbaarheid met passende middelen niet mogelijk maakt, dient de opdrachtgever de leverancier 75% van de aanschafkosten van gelijksoortige, nieuwe europaletten respectievelijk statiegeldverpakkingen respectievelijk delen hiervan te vergoeden.

(4) Opdrachtgevers die de verpakkingen van de leverancier voor "gevaarlijke goederen" in de zin van § 2 van de Duitse Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen gebruiken, zijn verplicht de leverancier voor verstrekking van de opdracht gedetailleerd over alle met de te verpakken goederen samenhangende risico's volledig te informeren. Indien de leverancier conform § 12 alinea 5 lid 2 van de voornoemde wet schadevergoedingsplichtig wordt omdat de opdrachtgever zijn informatieplicht niet voldoende is nagekomen, is de opdrachtgever verplicht de leverancier tegen eventuele hieruit ontstane aanspraken te vrijwaren.

(5) Voor zover producten van de leverancier alleen in een bepaalde verpakkingseenheid leverbaar zijn, behoudt de leverancier zich het recht voor, tot de hoeveelheid van de verpakkingseenheid op te ronden of een toeslag van 10% te berekenen.

(6) De druk van de EAN-streepjescode vindt plaats volgens de huidige stand van de technologie. Verdergaande toezeggingen, vooral uitspraken over leesresultaten bij de in de handel zijnde kassa's, kunnen wegens eventuele invloeden op de streepjescode na het verlaten van de fabriek/het magazijn van de leverancier en bij gebrek aan een standaard meet- en leestechniek niet worden gedaan.
Drukfouten bij zulke EAN-code-opdrukken op de kartonnages of afzonderlijke artikelen verplichten de leverancier niet tot schadevergoeding, inclusief van een eventuele gevolgschade door gebrek, tenzij de leverancier grof onachtzaam of opzettelijk heeft gehandeld.

§ 9 Huurtanks en huurpaletten van gassen

(1) De huurtanks en huurpaletten van de leverancier worden aan de opdrachtgever alleen voor het transport, voor de opslag en voor het eigen gebruik van de bij de leverancier verkregen gassen verhuurd. Elk ander gebruik is - vooral om veiligheidsredenen - niet toegestaan.
Na lediging dienen de tanks en paletten onmiddellijk aan de betreffende fabriek respectievelijk het betreffende magazijn terug te worden gegeven, ook als zij aan de opdrachtgever geleverd werden. De opdrachtgever is verplicht, beschadigingen, inwendige vervuilingen alsmede verliezen van huurtanks of huurpaletten onmiddellijk te melden aan de afleverplaats.

(2) De opdrachtgever is aansprakelijk voor beschadigingen en vervuilingen van huurtanks en huurpaletten tot teruggave aan de fabriek/het magazijn van de leverancier of tot aflevering aan de vrachtvoerder. Indien de opdrachtgever de huurtanks of delen hiervan hetzij niet hetzij in een staat teruggeeft, die een herstel van de inzetbaarheid met passende middelen niet mogelijk maakt, dient de opdrachtgever de leverancier 75% van de aanschafkosten van gelijksoortige, nieuwe tanks of paletten respectievelijk delen hiervan te vergoeden.

(3) Voor huurtanks die bij de opdrachtgever zijn achtergelaten en waar langer dan drie maanden geen redelijke gasafnames in huurtanks tegenover staan, kan de leverancier als zekerheid een bedrag van 75% van de geldende aanschafkosten voor gelijksoortige nieuwe tanks berekenen. Dit bedrag dient onmiddellijk na ontvangst van de debitering te worden voldaan.  
De tanks blijven ook na betaling van het zekerheidsbedrag eigendom van de leverancier. De huur wordt tot teruggave van de tank aan de leverancier respectievelijk bij verlies van de tank tot de dag van de verliesmelding berekend. Indien de opdrachtgever een tank teruggeeft waarvoor hij een zekerheidsbedrag heeft betaald, krijgt hij het zekerheidsbedrag renteloos terug, na aftrek van eventuele reparatiekosten en van tot de dag van teruggave verschuldigde huur. De in mindering gebrachte bedragen zijn beperkt tot de hoogte van het zekerheidsbedrag. Indien de opdrachtgever de tanks van de leverancier niet teruggeeft, wordt het zekerheidsbedrag met de door de opdrachtgever te betalen schadevergoeding verrekend.

(4) De volume eenheid "m3" bij huurtanks verwijst naar een gastoestand van 15º C en 1 bar. Een eventuele restinhoud in teruggekomen tanks wordt niet vergoed.

§ 10 Eigendomsvoorbehoud

(1) De leverancier behoudt zich het eigendom van de geleverde goederen (hierna te noemen "het gekochte") voor totdat alle vorderingen van de leverancier uit de zakenrelatie met de opdrachtgever zijn betaald.
Bij een handelswijze van de opdrachtgever die in strijd is met het contract, vooral betalingsverzuim, is de leverancier gerechtigd het gekochte terug te nemen. De terugname van het gekochte van een ondernemer houdt geen ontbinding van het contract in, tenzij dit uitdrukkelijk door partijen is verklaard.

(2) De opdrachtgever dient het gekochte voor eigen rekening voldoende tegen nieuwwaarde te verzekeren, met name tegen diefstal, breuk-, brand- en waterschade alsmede tegen overige schade. De opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen met zorg te behandelen en met name te letten op de voorgeschreven onderhouds- en gebruiksinstructies.

(3) Bij verpandingen of overige ingrepen van derden dient de opdrachtgever de leverancier onmiddellijk schriftelijk hierover te informeren zodat de leverancier zijn eigendomsaanspraken kan doen gelden. Voor zover de derde niet in staat is de leverancier de hiermee samenhangende ontstane gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden blijft de opdrachtgever hiervoor aansprakelijk.

(4) De opdrachtgever is bevoegd het gekochte in het normale handelsverkeer door te verkopen. Andere beschikkingen, met name verpandingen of het toekennen van zekerheidseigendom, zijn hem niet toegestaan.

(5) Indien het gekochte bij doorverkoop niet direct door de derde verkrijger volledig wordt betaald, is de opdrachtgever verplicht alleen onder eigendomsvoorbehoud aan de derde verkrijger door te verkopen.

(6) Het recht tot doorverkoop van het gekochte vervalt indien de opdrachtgever zijn betaling staakt of tegenover de leverancier in betalingsverzuim geraakt.

(7) De opdrachtgever draagt reeds nu aan de leverancier alle vorderingen, inclusief zekerheden en nevenrechten ten bedrage van het met de leverancier overeengekomen factuureindbedrag inclusief BTW over, die de opdrachtgever door de doorverkoop van het gekochte op zijn afnemer of derden krijgt en weliswaar onafhankelijk van het feit of het gekochte zonder of na verwerking wordt doorverkocht. De opdrachtgever blijft ook na overdracht gerechtigd deze vordering te innen. Dit recht eindigt wanneer de opdrachtgever zijn betaling staakt of tegenover de leverancier in betalingsverzuim geraakt. In dit geval is de leverancier gerechtigd de overdracht openbaar te maken en de vordering zelf te innen.

(8) Een eventuele verwerking of omvorming van het gekochte wordt altijd voor de leverancier uitgevoerd. Indien het gekochte met andere, niet aan de leverancier toebehorende voorwerpen wordt verwerkt, verkrijgt de leverancier de nieuwe zaak in mede-eigendom in verhouding van de factuurwaarde van het gekochte tot de andere verwerkte voorwerpen op het tijdstip van verwerking. Voor de door verwerking ontstane zaken geldt overigens hetzelfde als voor het onder eigendomsvoorbehoud geleverde gekochte.  
Indien het gekochte met andere, niet aan de leverancier toebehorende voorwerpen onscheidbaar wordt vermengd, verkrijgt de leverancier de nieuwe zaak in mede-eigendom in verhouding van de factuurwaarde van het gekochte tot de andere verwerkte voorwerpen op het tijdstip van vermenging. Indien de vermenging zo plaatsvindt dat de zaak van de opdrachtgever als hoofdzaak beschouwd moet worden, geldt als overeengekomen dat de opdrachtgever een evenredig mede-eigendom overdraagt aan de leverancier. De opdrachtgever neemt het op deze wijze ontstane alleen eigendom of mede-eigendom voor de leverancier in bewaring.

(9) De opdrachtgever draagt ook aan de leverancier de vorderingen tot zekerheid van de vorderingen van de leverancier op de opdrachtgever over, die de opdrachtgever krijgt op een derde partij door de verbinding van het gekochte met een grondstuk.

(10) De leverancier verplicht zich de hem toekomende zekerheden op verzoek van de opdrachtgever inzoverre vrij te geven dat de realiseerbare waarde van de zekerheid van de leverancier 20% meer bedraagt dan de te zekeren vordering. De keuze van de vrij te geven zekerheden is aan de leverancier.

§ 11 Vrijstellingsclausule

(1) De opdrachtgever verplicht zich bij een geplande doorverkoop van het van de leverancier gekochte aan de Duitse wettelijke exportbeperkingen en overige voorschriften, met name de Duitse Oorlogswapenscontrolewet en  exportwet, alsmede aan internationale handelsbeperkingen, boycots en VN-sancties te voldoen.

(2) Bij doorverkoop van het van de leverancier gekochte stelt de opdrachtgever de leverancier vrij van alle volgens de genoemde wetten op grond van de schending van zijn verplichtingen uit § 11 alinea 1 toegestane boetes en reglementaire boetes alsmede van overige straffen.

§ 12 Toepasselijk recht, geschillen en plaats van levering

(1) Op de Algemene Voorwaarden en de leveringsvoorwaarden en op alle rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgever en de leverancier is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing met uitsluiting van het VN-kooprecht.

(2) Plaats van levering is de zetel van de leverancier (Kelkheim).

(3) Is een opdrachtgever zakenman in de betekenis van het Duitse Wetboek van Koophandel, een openbaar-juridisch privévermogen of een juridische persoon van het openbare recht, is de bevoegde rechtbank voor alle uit het contract voortkomende geschillen de zetel van de leverancier (Frankfurt am Main). Dit geldt ook voor geschillen met betrekking tot wissels en cheques. De zetel van de leverancier (Frankfurt am Main) geldt ook dan als de overeengekomen bevoegde rechtbank tussen de leverancier en de opdrachtgever indien de opdrachtgever geen bevoegde rechtbank in de Bondsrepubliek Duitsland heeft.

§ 13 Salvatorische clausule

Indien afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet meer van toepassing zijn, dan zijn in plaats hiervan de regels van het Duitse Handelswetboek en van het Duitse Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing.

Version du 01.01.2007

Contact

Tel: + 32 3 877 22 77
Fax: + 32 3 877 03 94
E-Mail: info(at)rothenberger.be

Schrijf ons
Stuur ons een bericht en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Please type the letters and numbers below
LocatorPlaceholder